*Dan prevencije moždanog udara: MEHANIČKA TROMBEKTOMIJA i doc. dr. sc Dijana Zadravec


doc. dr. sc. Dijana Zadravec (LinkedIn),

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 27.10.2017.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    


Ključne riječi:

*Dan prevencije moždanog udara: MEHANIČKA TROMBEKTOMIJA i doc. dr. sc Dijana Zadravec

Me­hanička trombektomija, najcjenjenija je suvremena metoda za uklanjanja tromba ali je uspješna  samo ako se primjeni unutar 6 sati od trenutka moždanog udara. U Hrvatskoj se ona izvodi u KBC-u "Sestre milosrdnice" i KBC-u Zagreb. No,  kako je učiniti dostupnom što većem broju pacijenata a  da svaka bolni­ca ne mora imati multidisciplinarni tim?

 

O tome je bilo riječi  na tečaju „Mehanička trombektomija - nova era u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara“, što su ga proljetos (20170223) u KBC-u "Sestre milosrdnice" orga­nizirali Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te Klini­ka za neurologiju, dva referentna centra Ministarstva zdravlja.

 

Na tom stručnom skupu koji je  oku­pio stotinjak liječnika - neuroradiologinja doc. dr. sc. **Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, ponudila je rješenje,

 

„Važno je metodu me­haničke trombektomije dići na naci­onalnu razinu pomoću adekvatne terito­rijalne organizacije, slično kao u Norveškoj, Švedskoj, Belgiji. Ne mora  svaka bolni­ca imati multidisciplinarni tim za me­haničku trombektomiju. Rješenje je da se ta metoda provodi u samo nekoliko centara u ze­mlji ali da oni budu teritorijalno raspoređeni tako da „pokrivaju“ pacijente manjih bol­nica, u radijusu u kojem se pacijenta s moždanim udarom može na vrijeme (<6 sati!!)  dovesti u veću bol­nicu na zahvat.“

 

Za takvu organizaciju već danas postoje preduvjeti:

  • CT dijagnosti­ka postoji danas i u malim bolnicama.
  • Telemedicina daje mogućnost da se „na daljinu“ utvrdi je li pacijent s moždanim udarom  - zaprimljen u malu bolnicu - kandi­dat za  me­haničku trombektomije.
  • Ako se utvrdi da jest, prevezlo bi ga se  iz male bolnice u najbližu veliku bolnicu s centrom za me­haničku trombektomiju. Naravno,taj se zahvat mora  primjeni unutar 6 sati od trenutka moždanog udara

Da bi metoda mehaničke trombektomije bila dostupna većini pacijenata u Hrvatskoj, trebalo bi postaviti  teritorijalnu organizacija  na način da: 

  1. Osoba sa simptomima moždanog udara dolazi u najbližu (malu) bolnicu na objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP).
  2. Radiolog u toj maloj bolnici - temeljem CT-a i CT angiografije - odmah određuje gdje je tromb; dijagnostika traje između 15 i 30 minuta.
  3. Iz te male  bolnica šalju nalaze/slike u „centar za mehaničku trombektomija“ u veću bolnicu u kojoj je multidisciplinarni tim sastavljen od  neuroradiologa, intervencijskog radiologa i vaskularnog neurologa. Na postulatima  telemedicinom - tim  odmahodlučuje  je li pacijent kandidat za mehaničku trombektomiju.
  4. Pacijent se odmah prevozi iz male u veliku bolnicu u „centar za mehaničku trombektomiju“ gdje se odmah provodi zahvat (sve unutar 6 sati od trenutka moždanog udara).
  5. Zahvat se obavlja tako da se kroz preponu u nozi kateterom ulazi do začepljene žile u mozgu i metodom mehaničke aspiracije usiše tromb.

No, problem je što za me­haničku trombektomije u Hrvatskoj danas postoje samo 2 centra, i to u Zagrebu. Jedan od njih je u  KBC-u Sestre milosrdnice i on ima  resurse/kapacitete dostatno samo za svoje pacijente (intrahospitalnu in­frastrukturu). U KBC-u Sestre milosrdnice je u  dvije godine naprav­ljeno tek 30-ak  zahvata me­haničke trombektomija.

 

„Intervencijski tim pretpostavlja da u bolnici imate intervencijskog radiologa 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. U KBC-u Sestre milosrdnice, ih imamo 4 a  to je dostatno samo za intrahospitalnu in­frastrukturu. Nažalost, tim od 4 intervencijska radiologa nije dostatan da bismo bili centar za mehaničku trombektomiju za manje bolnice u okruženju“ - objašnjava dr. Zadra­vec.

 

**Doc. dr. sc. Dijana Zadravec (43), neuroradiologinja je i zamjenica ravnatelja KBC-a "Sestre milosrdnice", mlada je doktorica znanosti i uspješna liječnica. Rođena je 05. 09. 1973. u Čakovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1992-1998.). Završila specijalizaciju iz radiologije (2003-2007.) i užu specijalizaciju iz neuroradiologije u KBC „Sestre Milosrdnice“ (2009-2011.).

Od 2013. g. Pročelnica Kliničke jedinice za neuroradiologiju na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Godine 2013. vršiteljica dužnosti predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Voditeljica Referentnog centra za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravlja u KBC „Sestre Milosrdnice“  (2015.). Godine 2010.god. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Usporedna analiza malignih tumora čeljusti višeslojnom kompjutoriziranom tomografijom i magnetnom rezonancijom“. Pročelnica Katedre za opću i dentalnu radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od (2015.). Više puta je bila pozvani predavač na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem. Objavila je brojne stručne i znanstvene publikacije.. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva radiologa, neuroradiološke sekcije HRD, Europskog radiološkog društva, Europskog neuroradiološkog društva i Europskog društva za radiologiju glave i vrata. (Izvor: http://profesionalne-bolesti.sfzg.hr/simpozij/program/dijana-zadrave)

 

 

*Svjetski dan prevencije moždanog udara

obilježava se 29. listopada a inicirala ga je Svjetska organizacija za prevenciju moždanog udara  (World Stroke Organisation) sa sjedištem u švicarskoj Genevi.  U našoj zemlji je moždani udar na drugom mjestu po smrtnosti a vodeću ulogu u podizanju svijesti o otklanjanju ovog javnozdravstvenog problema ima Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara. HDPMU je  osnovano  1997. godine sa zadaćom da temeljem najnovijih spoznaja u medicinskoj znanosti spriječi nastanak moždanog udara kod ugroženih osoba, te da isto tako unaprijedi dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od moždanog udara.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.