ESF: objavljen Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti UP022104


Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 23.04.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

ESF: objavljen Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti UP022104

Krajem ožujka Ministarstvo zdravstva je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga br. UP.02.2.1.04  „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“. To su bespovratna sredstva za koja prijavitelji ne trebaju imati  vlastito sufinanciranje (vlastito učešće), tj. intenzitet potpore je  100%.   

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva je 27 milijuna kuna  od čega:

 • 85%  iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje
 • 15%  je udio nacionalnog sufinanciranja koje osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

 

Status: Poziv je otvoren od  30.03.2018. do  31.12.2020. ili do iscrpljenja financijske omotnice. 

 

Svrha Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl...  Sredstva će se usmjeravati na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.  

 

Opći cilj - Specifični ciljevi

Opći cilj Poziva:

- Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području RH.

 

Specifični ciljevi Poziva - Komponenta 1:   

- Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti prevencije bolesti

Raspoloživost sredstava za Komponentu 1 = 10 milijuna kuna. Najniži iznos po projektu= 200.000 kn. Najviši iznos= 500.000 kn)

 

Specifični ciljevi Poziva- Komponenta 2:   

- Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Raspoloživost sredstava za  Komponentu 2 = 17 milijuna kuna.Najniži iznos po projektu= 500.000 kn. Najviši iznos=1.000.000 kn)

 

 

Ciljne skupine

Ciljne skupine -Komponenta1:

 • pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti

Dokumenti kojima se dokazuje pripadnost ciljanoj skupini:

Za ustanove: Provjera u sudskom registru

Za udruge: Provjera u registru udruga te zadnju verziju statuta odobrenog od nadležnog ureda državne uprave ako je primjenjivo

Za zaklade: Provjera u Zakladnoj knjizi te kopija zadnje verzije statuta

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: provjera u Popisu županija, gradova i općina koji se vodi pri Ministarstvu uprave

 

 

Ciljne skupine –Komponenta 2:

 • zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova

Dokumenti kojima se dokazuje pripadnost ciljanoj skupini = ugovor o radu

Ciljna skupina „medicinski stručnjaci" obuhvaća sve „zdravstvene radnike/djelatnike" (sve osobe medicinskog usmjerenja) i zdravstvene suradnike u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Narodne novine, broj 2/11, 14/13 i 126/14).

Ciljna skupina „zdravstveni suradnici" obuhvaća, kako slijedi: defektolozi, biolozi, psiholozi, fizičari (nuklearna medicina), logopedi i slično, kao osobe ne-medicinskog usmjerenja, ali koji aktivno sudjeluju u procesu liječenja i rade u zdravstvenim ustanovama odnosno u zdravstvenoj službi (kao društvenoj djelatnosti u kojoj zdravstveni radnici/djelatnici i zdravstveni suradnici, specifičnim sredstvima, opremom i metodama, rade na unapređenju zdravlja stanovništva, sprečavanju bolesti i ranom otkrivanju, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesnika).

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj - Komponenta 1- je:

1) pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, sa sljedećim pravnim statusom:

UDRUGA koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.

ZAKLADA koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu

USTANOVA registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (regionalne) samouprave (JL(R)S) 

 

 

Prihvatljivi prijavitelj - Komponenta 2- je:

1) pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, sa sljedećim pravnim statusom:

•   USTANOVA registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

 

Prihvatljivi prijavitelj – Komponenta 1 i Komponenta 2 - je onaj:

2) koji posjeduje pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

3) koji nije u postupku pred stečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

4) koji nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz ESF-a i drugih javnih izvora.

5) koji nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (Napomena: projektne prijave koje neće zadovoljavati ovaj uvjet bit će odbijene stoga je potrebno pravovremeno osigurati pribavljanje Potvrde o nepostojanju duga od Porezne uprave. Stanje navedenog duga može se provjeriti korištenjem internetskog servisa e-Porezne uprave u bilo kojem trenutku.).

(Napoena: pod točkama 2. do 5. su pobrojani kriteriji za isključenje Prijavitelja prema točki 2.2.3. UzP-a)

 

Broj projektnih prijedloga po Prijavitelju

 • Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u PROJEKTNOM PARTNERSTVU:
 • Prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog;
 • Partneri mogu sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga;
 • Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu.

Prihvatljive projektne aktivnosti - Komponenta 1:

Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- medijske kampanje;

- okrugli stolovi;

- otvoreni dani;

- radionice, seminari i slično;

- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera;

- izrada edukativnih materijala.


Prihvatljive projektne aktivnosti - Komponenta 2:

Aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

- edukacije (radionice, seminari, treninzi);

- konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu;

- okrugli stolovi;

- izrada edukativnih i obrazovnih materijala;

- studijska putovanja.

Predavači na edukacijama iz područja zdravstvene djelatnosti mogu isključivo biti osobe koje su zaposlenici zdravstvenih ustanova te imaju minimalno dvije godine radnog staža u području u kojem se vrši edukacija. Navedeno se dokazuje životopisom predavača.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti - Komponenta 1 i Komponenta 2:

Upravljanje projektom i administracija

- upravljanje projektom

- praćenje provedbe

- izvještavanje o provedbi

Promidžba i vidljivost

- izrada promotivnih materijala (video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo)

- organizacija informativnih događaja

- izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija)

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Pojedine aktivnosti (npr. studijska putovanja) moguće je organizirati izvan teritorija RH.

Neprihvatljive aktivnosti

 • vezane isključivo ili prvenstveno na kapitalna ulaganja u zemljišta, zgrade, vozila;
 • koje se odnose  isključivo na razvoj strategija, planova ili drugih sličnih dokumenata;
 • koje se odnose isključivo na istraživanje;
 • projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima;
 • donacije u dobrotvorne svrhe;
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima;
 • profitne aktivnosti;
 • aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju općeg i specifičnog cilja odabrane  komponente u sklopu ovog Poziva;

Ministarstvo zdravstva (Posredničko tijelo razine 1) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva po ovom Pozivu. Ministarstvo zdravstva također zadržava pravo prenamjene sredstava između Komponenti 1 i 2.

 

Uz Ministarstvo zdravstva,druga nadležna institucija po ovom Pozivu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koji ima funkciju  Posredničkog tijela razine 2 (PT2). 

 

Pitanja se mogu postavljati na adresu elektroničke pošte eufondovi-promoprev@miz.hr. 

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.