Plan do sredine 2019.:pune plaće u cijelom roditeljskom* dopustu


Sve o RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA na HZZO webu:https://www.hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore/

Autor/Izvor: SUPRA

Objavljeno: 19.10.2018.

Printaj članak

Podijeli s prijateljima na:    

Plan do sredine 2019.:pune plaće u cijelom roditeljskom* dopustu

Vrijeme provedeno na rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu majkama, odnosno očevima koji koriste roditeljski dopust, može značajno smanjiti iznos buduće mirovine.

 

Ako se ostvare najave nadležnog Ministarstva, Hrvatska će već sredinom 2019. biti jedna od samo tri europske države u kojima će roditelji iznos pune svoje plaće primali za trajanja cijelog roditeljskog* dopusta.

 

U izjavi za Novi list 20181016, pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak, najavio je da Ministarstvo za demografiju i obitelj priprema izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama** prema kojima će delimitirana biti i naknada za majke odnosno očeve tijekom drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta.  U tom Ministarstvu planiraju zakonske  izmjene koje bi trebale stupiti na snagu u prvoj polovici 2019.

 

S  tim u vezi je i druga dobra vijest koja stiže iz Ministarstva za demografiju i obitelj a riječ je o planu  Plenkovićeve vlade da se ukine financijska diskriminacija onog roditelja koji koristi rodiljni, odnosno roditeljski dopust  a do koje dolazi mnogo godina kasnije tj. pri odlasku u mirovinu.

 

Podsjetimo, prema aktualnim propisima, u izračun mirovine, ulazi i rodiljna odnosno limitirana roditeljska naknada, koja može biti i niža od plaće. Što je žena (roditelj) više puta koristila rodiljni odnosno roditeljski dopust - primjerice u trajanju od 3 godine za treće i svako sljedeće dijete - buduća će joj mirovina biti manja.

 

„Imali smo upita o tome, i mogu reći da Ministarstvo za demografiju i obitelj radi  na rješenju  problema" - odgovorio je pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak na novinarski upit hoće li se, i na koji način država pozabaviti činjenicom da vrijeme provedeno na rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu majkama, odnosno očevima koji koriste roditeljski dopust, može značajno smanjiti iznos buduće mirovine.

 

 

*RODILJNI I RODITELJSKI DOPUST i POTPORE (Izvor:HZZO)

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj: 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17 – u daljnjem tekstu: ZRRP), te je člankom 3. ZRRP-a provedba prava propisanih ZRRP-om stavljena u nadležnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), dok je nadzor nad provedbom ZRRP-a u nadležnosti ministarstva nadležnog za obitelj, odnosno Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sva prava propisana ZRRP-om mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju kod HZZO-a.


RODILJNI DOPUST

Korisnik je  zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka  od 28. dana, odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Nakon 70. dana od rođenja djeteta (znači, nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta), majka djeteta može korištenje dodatnog rodiljnog dopusta u cijelosti ili djelomično  prenijeti na oca djeteta.

  • OBVEZNI DIO RODILJNOG DOPUSTA obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta.
  • DODATNI RODILJNI DOPUST nastupa sa  70. danom  od rođenja djeteta dopusta i traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života.
  • PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA, može roditelj  koristiti umjesto DODATNOG RODILJNOG DOPUSTA, s tim da ga u tome slučaju koristi i nakon 6. mjeseca djetetova života i to u onolikom trajanju u kojem je to pravo korišteno do navršenih 6 mjeseci djetetova života, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta.

Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

Također, rodiljni dopust se uslijed ranijeg rođenja djeteta, u skladu s ocjenom nadležnog tijela HZZO-a, donijete nakon provedenog stručno-medicinskog vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije, a temeljem rješenja u upravnom postupku, može produžiti za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.

Rodiljni dopust ostvaruje se temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad kojeg izdaje izabrani doktor ginekolog, te se o istom, u pravilu ne donosi rješenje u upravnom postupku.

Kao posebni uvjet za ostvarivanjem prava na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita, javlja se uvjet staža osiguranja (na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada, te primanja naknade plaće nakon prestanka tog rada ostvarene prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja), prema kojem osoba mora imati navedeni staž od 12 mjeseci neprekidno, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Ukoliko navedeni uvjet nije ispunjen, korisnik i dalje ima pravo na rodiljni dopust, no naknada plaće tijekom istoga iznosi 70% proračunske osnovice (odnosno 2.328,20 kune).RODITELJSKI DOPUST

Korisnik je zaposleni ili samozaposleni roditelj koji roditeljski dopust može koristiti od  navršenih 6 mjeseci života djeteta do 8. rođendana djeteta. Pravo na roditeljski dopust je:

  • osobno pravo oba (zaposlena ili samozaposlena) roditelja, koje oni koriste-
  • u trajanju od 8 mjeseci (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).
  • u pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust, svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece),
  • ukoliko  pravo na roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, isti koristi roditeljski dopust u trajanju od 6, odnosno 30 mjeseci.
  • korisnik  može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima, kada ga može koristiti najviše 2 puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.
  • duljina trajanja roditeljskog dopusta također ovisi i o broju djece. Uračunavaju se i mrtvorođena i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za udomitelja, kao i djeca koja su odlukom nadležnog tijela povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj.

 

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta u trajanju od prvih 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), ali ne može, za puno radno vrijeme iznositi više od 120% proračunske osnovice mjesečno (3.991,20 kuna). Pritom može iznositi manje ako 100% od osnovice za naknadu plaće iznosi manje od toga iznosa, s tim da nikako ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).


U preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka tih prvih 6, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta) naknada plaće iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kune). S tim u vezi, napominjemo da se naknada plaće određuje i ovdje temeljem potvrde o plaći (kao i kod rodiljnog dopusta), no iznos koji se pritom isplaćuje je limitiran na određeni postotak proračunske osnovice.


Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja, kako je već rečeno u jednakom trajanju, odnosno svaki roditelj koristi po 4 mjeseca, s time da je 2 mjeseca neprenosivo. Navedeno je vidljivo u situaciji, kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje 6 mjeseci.


Također, svaki prekid, kao i ponovno uspostavljanje prava na roditeljski dopust, mora biti za svaki zasebni slučaj prekida, odnosno ponovnog uspostavljanja, kao i za svakog korisnika, popraćen provođenjem upravnog postupka i donošenjem rješenja.

I u okviru odlučivanja o pravu na roditeljski dopust pazi se na ispunjenje uvjeta staža osiguranja, koji je opisan pod rodiljnim dopustom.

 

Također, postoji i mogućnost korištenja ovog prava kao PRAVA NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA , pri čemu se trajanje neiskorištenog roditeljskog dopusta „udvostručuje“.

FUNBOX

Život 360 *Humor* Edumar * Mjerači

Dodaj RSS kanal RSS     Posjeti i naše stranice na: FB TW
web by Euroart 93
© 2010 SupraZdravlje. Sva prava pridržana.